Vedtægter

VEDTÆGTER
§ 1

Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Brøndby Dart.

Klubbens hjemsted er Nørregårdsskolen,

i kælderen under C-gangen,

Horsedammen 42, 2605 Brøndby.


§ 2

Klubbens formål:

Klubbens formål er at samle interesse for dart-sporten

og styrke det sociale samvær.


§ 3

Medlemskab af organisation:

Dansk Dart Union (DDU).


§ 4

Optagelse af medlemmer:

Som medlem af klubben kan optages enhver, som er fyldt 15 år.

Ved indmeldelsen opkræves halvårets kontingent,

som man meldes ind i.

Brøndby Dart optager ikke medlemmer,

som skylder kontingent i andre klubber.


§ 5

Kontingent & stævner:

Kontingent opkræves halvårligt 1/1 & 1/8.

Kontingentet fastsættes for et år af gangen på den

ordinære generalforsamling.

Udebliver et medlem fra et tilmeldt dartstævne,

skal medlemmet alligevel betale udgifterne for tilmeldingen.


§ 6

Udmeldelse og eksklusion:

Ved udeblivelse i en hel halvsæson (1/1-31/5 og 1/8-31/12)

betragtes man automatisk som udmeldt.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 6 mdr. kan bestyrelsen

med mindst 8 dages skriftligt varsel, ekskludere vedkommende.

Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance eller anden gæld til klubben

kan optages på ny som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Man kan heller ikke deltage i stævner eller andre arrangementer i forbindelse med klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold

giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog,

at mindst 4/6 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse,

have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og han kan kræve at spørgsmålet

om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 7

Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse love

foreskriver den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år

i januar el. februarmåned, indkaldes med mindst

14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsordenen bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingens

afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt

generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde

senest 10 dage før. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været
medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som

ikke er i kontingentrestance.


§ 8

Dagsorden:

På den ordinære generalforsamling skal mindst forefindes følgende punkter:

                               

       1.    Valg af dirigent og referent.

       2.   Godkendelse af dagsorden.

       3.   Bestyrelsens beretning.

       4.   Regnskab og budget.

       5.   Fastsættelse af kontingent.

       6.   Behandling af indkomne forslag

               (10 dage før til bestyrelsen)

       7.    Valg af bestyrelse og suppleant.

       8.   Valg af revisor.

       9.   Eventuelt.


§ 9

Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed,

jfr. dog paragraf 14 og 15. Afstemningen foregår ved håndsoprækning.

Dog skal på begæring at mindst et stemmeberettiget medlem,

afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom afstemninger om

eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.


§ 10

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,

og skal indkaldes, når mindst 40 % at de stemmeberettigede medlemmer

skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter,

at begæringen er fremsat over for bestyrelsen mod oplysning om det emne,
der ønskes behandlet.


§ 11

Klubbens ledelse og tegningsret:

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af:

 

Formand, næstformand, kassér

og 1 bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således, at formand

og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.

Næstformand og kassér vælges i ulige år.

En bestyrelsessuppleant og revisor vælges hvert år.

 

Bestyrelsen kan kun bestå af aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 6 måneder og som ikke er i kontingentrestance.

Formand, næstformand og kassér har tegningsret for Brøndby Dart.

Formand, næstformand og kassér har hver for sig, fuld råderet over klubbens bankkonto.

  

§ 12     

Regnskab:

Klubbens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

Bestyrelsen skal inden den 15. december afgive driftsregnskab for året

og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling

til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 13

Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor jfr. paragraf 8.

Revisoren skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse,

at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.


§ 14

Vedtægtsændringer:

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling

når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 15

Klubbens opløsning:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette

øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens

stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets

vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,

indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutninger

kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal

stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved foreningens ophævelse må eventuelt overskud ikke tilfalde enkelte medlemmer.

Ved foreningens ophævelse tilfalder eventuelt overskud til  Kræftens Bekæmpelse.

Ved foreningens ophævelse eller konkurs hæfter alle medlemmer af bestyrelsen for eventuel gæld.


§ 16

Ikrafttræden:

Disse love træder i kraft d. 06-03-2009.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 06-03-2009.


BRØNDBY
DART

Nørregårdsskolen

Horsedammen 42, kld C

2605 Brøndby

Bestyrelsen


  • Carsten Kristensen (Formand)

  • Jan Ek (Kasserer)
    Konto nr. 

  • Lars Pedersen
    (Næstformand)

  • Mette Moser

  • Claus Egholm (Supleant)